Trang chủPhòng KHTH-ĐT-CĐT

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

► Vị trí: Khu B – Tầng 7

►Thông tin liên hệ:

      + Số điện thoại: 0299 3 612 728

      + Email: bvsnst.khth@gmail.com

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến được thành lập từ tháng 12/2016, những ngày đầu thành lập phòng được lấy tên là Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến - Điều dưỡng, gồm 23 nhân viên: trưởng phòng, 01 phó phòng và 21 nhân viên. 10/07/2017 tách Phòng Điều dưỡng.
 • Đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, với 21 thành viên bao gồm 05 bộ phận: Kế hoạch tổng hợp - Bảo hiểm y tế, Quản lý chất lượng, Chỉ đạo tuyến, Công nghệ thông tin, Chăm sóc khách hàng.
 • Đến tháng 4/2021 tách 2 phòng chức năng là Công nghệ thông tin và Quản lý chất lượng - Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng.
 • Phòng chính thức đổi tên là Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.
 • Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo -Chỉ đạo tuyến đã từng bước trưởng thành và hoàn thiện với đội ngũ cán bộ gồm 09 nhân viên và 03 bộ phận: Kế hoạch tổng hợp - Bảo hiểm y tế, Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học.
 • Cùng với sự quan tâm và chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp-Chỉ đạo tuyến đã và đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại hóa; tham mưu hiệu quả cho Ban Giám đốc trong các hoạt động của bệnh viện và xây dựng, quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng trong bệnh viện, giữa các bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và quản lý, điều hành bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • BSCKII. Huỳnh Mỹ Tâm - Trưởng phòng;
 • BSCKI. Nguyễn Phước Trúc Đào - Phó Trưởng phòng;
 • Nhân lực: 9 CBNV, trong đó:

o   BSCKII: 01;

o   BSCKI: 01;

o   Bác sĩ: 01;

o   CNYTCC: 01;

o   CNHS: 01;

o   CĐĐD: 02;

o   CĐHS: 01

o   Đại học khác: 01.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

3.1. Chức năng:

 • Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
 • Đề xuất định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện và xây dựng chiến lược phát triển kỹ thuật cho các khoa trong bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • Xây dựng định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện để trình Ban Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
 •  Chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
 • Hoạt động chỉ đạo tuyến :

o  Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

o   Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. 

o   Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

o   Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

o   Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

3.3. Cơ sở vật chất:

                     03 phòng làm việc và 01 phòng họp được trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính, máy chiếu, webcam có kết nối internet.


Một số hình ảnh của phòng: